Jesteś tutaj: Bip -> Główny Księgowy
Główny Księgowy

Kompetencje głównego księgowego:
Odpowiada za prowadzenie rachunkowości w pełnym zakresie zgodnie z ustawą o rachunkowości budżetowej oraz:

 • zakładowym planem kont (opracowanym i uaktualnianym na bieżąco zgodnie z w/w ustawą o rachunkowości),
 • instrukcją obiegu dokumentów (opracowaną i uaktualnianą na bieżąco zgodnie z w/w ustawą o rachunkowości),
 • instrukcją inwentaryzacji (opracowaną i uaktualnianą na bieżąco zgodnie z w/w ustawą).
 • Prawidłowo stosuje zasady rachunkowości i rozrachunków.
 • Ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie:
 • wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 • Odpowiada za prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 • Odpowiada za prawidłowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań.
 • Oblicza wynagrodzenia i inne świadczenia za pracę.
 • Sporządza w ustalonym terminie listy płac z wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń wynikających z pracy przysługujących pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika.
 • Dokonuje przewidzianych przez prawo lub na prośbę bądź za zgodą pracownika potrąceń z wynagrodzenia.
 • Oblicza, pobiera i odprowadza podatki oraz terminowo je wpłaca na właściwy rachunek urzędu skarbowego.
 • Sporządza i terminowo przesyła urzędom skarbowym deklaracje (PIT-y) i inne informacje.
 • Dokonuje rocznego obliczenia podatku – na wniosek pracownika.
 • Sporządza i przechowuje dokumenty związane z poborem podatku od osób fizycznych (np. karty wynagrodzeń pracowników, listy płac).
 • Kompletuje i sporządza pełną dokumentację ubezpieczeniową.
 • Dokonuje zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zatrudnionych pracowników w terminie 7 dni od daty nawiązania stosunku pracy,
 • Wyrejestrowuje pracowników z ubezpieczeń społecznych w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia tytułu do ubezpieczeń tj. od daty rozwiązania stosunku pracy,
 • Oblicza, opłaca i rozlicza w ustalonych, ustawowych terminach, składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń społecznych,
 • Ustala prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (zasiłek chorobowy, macierzyński, porodowy, wyrównawczy, opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne) i je wypłaca (w przypadku gdy zgłoszonych do ubezpieczenia jest ponad 20 pracowników)
 • Ustala prawo do świadczeń z budżetu państwa (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze), wypłaca je i rozlicza,
 • Sporządza na odpowiednich drukach (Rp-7) zarobki pracowników ubiegających się o świadczenia emerytalno – rentowe,
 • Informuje organ rentowy do końca lutego każdego roku kalendarzowego o wysokości osiągniętego przychodu w ubiegłym roku kalendarzowym przez emeryta lub rencistę,
 • Nalicza i przekazuje w terminach zgodnych z ustawą odpis podstawowy na Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 • Organizuje opracowanie budżetu ogólnego i planu finansowego.
 • Przedkłada pracodawcy propozycje i materiały dotyczące polityki finansowo-administracyjnej.
 • Analizuje osiągane dochody, ocenia sytuację finansową, sporządza bilans i rachunek wyniku oraz przekłada je pracodawcy.
 • Współpracuje z bankami, kontroluje wyciągi bankowe, czeki, faktury zakupu i sprzedaży.
 • Uczestniczy w negocjacjach z bankami, urzędami, agencjami ubezpieczeniowymi, klientami i dostawcami, w celu zapewnienia organizacji jak najkorzystniejszych warunków finansowych.
 • Rewiduje działalność i ocenia rezultaty finansowe oraz przedstawia ich oceny pracodawcy.
 • Reprezentuje zakład w sprawach finansowo – administracyjnych.
 • Ewidencjonuje środki trwałe.
 • Wykonuje inne zadania i obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości budżetowej oraz z przepisów regulujących prawa i obowiązki głównego księgowego.