www.bip.gov.pl
RegulaminDrukuj

REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA

 1. Miejskie Przedszkole Nr 38 Zielonej Górze ul. Braniborska 13 jest zakładem budżetowym podległym Radzie Miasta Zielona Góra.
 2. Bezpośredni nadzór nad działalnością przedszkola sprawuje Zarząd Miasta.
 3. Nadzór pedagogiczny pełni Kurator Oświaty w Zielonej Górze.
 4. Przedszkole jest placówką publiczną.
 5. Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu w godzinach od 6.30 do 16.00 przez 12 miesięcy w roku z przerwą wakacyjną na przełomie lipca - sierpnia.
 6. Terminy przerw urlopowych na każdy rok kalendarzowy ustala Zarząd Miasta Zielona Góra.
 7. W dni pracujące między świąteczne praca wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest w ograniczonej liczbie oddziałów, w grupach łączonych. Ilość oddziałów dyżurnych w tych dniach uzależniona jest od ilości dzieci zgłoszonych na dany dzień. Jednak liczba dzieci powinna być co najmniej 10.
 8. Czas pracy pracowników poszczególnych grup zawodowych:
  a) nauczycieli,
  b) pracowników administracji (główny księgowy, kadrowa, intendent)
  c) pracowników obsługi (kucharz, pomoce kuchenne, woźne, dozorca)
  określany jest oddzielnie dla każdej z tych grup.
 9. Pracownicy wymienieni w pkt. 8 b i c pracują w systemie jedno zmianowym:
  - czas pracy w pełnym wymiarze w tym systemie obejmuje 8 godzin dziennie, pomiędzy godzinami 7.00 - 7.30 a 15.00 – 15.30,
  - godziny rozpoczynania i kończenia pracy pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się indywidualnie
  - praca wykonywana jest w dni robocze według zapisu w pkt. 5 z zachowaniem prawa do dodatkowychdni wolnych od pracy obowiązujących w danym okresie.
 10. Pracownicy wymienieni w pkt. 8 a – pracują w systemie dwuzmianowym:
  a) przez 5 dni w tygodniu w godzinach:
  - I zmiana – od godziny 630 do godziny 1100
  - II zmiana – od godziny 1100 do godziny 1600
  Według pensum przewidzianego w Karcie Nauczyciela.
  b) oraz w dni między świąteczne, jeżeli:
  - obecnych dzieci w danym dniu będzie co najmniej 10,
  - praca w tym dniu wykonywana będzie w ograniczonej liczbie oddziałów, w grupach łączonych (ilość oddziałów uzależniona jest od ilości dzieci zgłoszonych na dany dzień)
 11. W ramach czasu pracy, o którym mowa w pkt. 8, oraz ustalonego wynagrodzenia, każdy pracownik obowiązany jest realizować swoje zadania, zajęcia i czynności wynikające z zajmowanego stanowiska oraz z zadań statutowych przedszkola w wymiarze określonym dla każdej grupy zawodowej.
 12. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Przedszkola może zobowiązać pracownika do realizowania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w porze nocnej, oraz w dni wolne od pracy jak i w niedziele i święta.
 13. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r. oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
 14. Przedszkole realizuje zadnia w ścisłym współdziałaniu z rodzicami (opiekunami), z organizacjami społecznymi oraz instytucjami kulturalno – oświatowymi zainteresowanymi działalnością przedszkola.
 15. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu organizowana jest odpowiednio do potrzeb i możliwości wychowanków z poszanowaniem ich godności osobistej, religijnej, w poczuciu tożsamości narodowej.
 16. Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze w zakresie niesienia pomocy psychologicznej, pedagogicznej dzieciom w formie specjalistycznych zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.
 17. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w zasadzie od 3 do 6 lat.
 18. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 19. W czasie przerwy wakacyjnej rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zapewnienia dziecku opieki we własnym zakresie.
 20. W przypadku braku możliwości zapewnienia dziecku opieki rodzice (prawni opiekunowie) mogą ubiegać się o umieszczenie dziecka w przedszkolu zastępczym:
  - podanie o przedszkole zastępcze składają rodzice (prawni opiekunowie) do dyrektora w terminie do 20 maja każdego roku,
  - opłatę za przedszkole zastępcze uiszczają rodzice (prawni opiekunowie) z góry w przedszkolu, do którego zostało dziecko skierowane według stawek tam obowiązujących.
 21. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do regularnego i terminowego uiszczenia odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
 22. Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu pobiera się z góry w dniach ustalonych na początku roku szkolnego.
 23. Nieterminowe uiszczanie należności za pobyt dziecka w przedszkolu egzekwowane będzie na drodze postępowania sądowego.
 24. Pełny nadzór nad działalnością przedszkola sprawuje dyrektor.
 25. Regulamin organizacji pracy przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane zabiegi będą służyły dobru dziecka, jego prawidłowemu rozwojowi umysłowemu, fizycznemu, społeczno – emocjonalnemu.
Utworzony: 2006-01-09 23:21:43
Opublikowany: 2006-01-09 23:21:43
Autor: Grzegorz Chodacki
Czytany: 3804 razy
Rejestr zmian


Biuletyn Informacji Publicznej MP 38