Warning: mysqli_query() expects at least 2 parameters, 1 given in /home/platne/mpsoft/public_html/bip.mp38.pl/statystyki.php on line 35
MP 38
www.bip.gov.pl
Statut -> Rozdział VDrukuj
V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

§18

 1. W przedszkolu zatrudniony jest dyrektor, księgowa, nauczyciele, referent ds. administracyjnoobsługowych oraz pracownicy obsługowi.
 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy. 

§19

 1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci.
 2. Nauczyciel odpowiada za:
  a) życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu od momentu przyprowadzenia ich do chwili odebrania z przedszkola (przez rodziców lub opiekunów),
  b) tworzenie warunków i organizację działań wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania,
  c) odpowiada za pogłębianie wiedzy i stosowanie jej w praktyce,
  d) współpracę ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologicznopedagogiczną i zdrowotną,
  e) nauczyciel opracowuje plany pracy w oparciu o wiedzę psychologiczno-pedagogiczną w oparciu o wybrany program,
  f) nauczyciel pracę wychowawczo-dydaktyczną rejestruje w dzienniku zajęć zgodnie z zaleceniami zawartymi w uchwale rady pedagogicznej,
  g) zasady prowadzenia innej dokumentacji dotyczącej pracy z dziećmi i rodzicami uchwala rada pedagogiczna.
 3. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej, metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
 4. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z rodzicami dzieci w celu:
  a) poznania i ustalania potrzeb rozwojowych dzieci,
  b) ustalania form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
  c) włączania ich w działalność przedszkola.

§20

Zadania innych pracowników przedszkola określają zakresy obowiązków opracowane przez dyrektora na poszczególnych stanowisk (stanowiących integralną cześć statutu). Załączniki (2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8,).
Utworzony: 2006-01-09 23:21:43
Opublikowany: 2006-01-09 23:21:43
Autor: Grzegorz Chodacki
Czytany: 1237 razy
Rejestr zmian


Biuletyn Informacji Publicznej MP 38